BEZPIECZEŃSTWO

         Doradca Podatkowy występuje jako pełnomocnik podmiotu, na rzecz którego świadczy usługi doradcze, i odpowiada w pełni za prawidłowość wyliczeń podatkowych, terminowość składania zeznań i inne obowiązki rozliczeń skarbowych. 
        Zawód Doradcy Podatkowego obłożony jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. 
         Ponadto Doradcy Podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Klient mający zastrzeżenia do obsługi Doradcy Podatkowego może zwrócić się do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, który działa przy każdym regionalnym oddziale samorządu zawodowego Doradców Podatkowych. Karą może być nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu i skreślenie z listy Doradców Podatkowych. Klient korzysta tutaj z zabezpieczenia korporacyjnego Doradców Podatkowych, których zasadą jest zadośćuczynienie Klientowi, który poniósł szkodę w wyniku świadczenia usług Doradcy Podatkowego, dla podtrzymania dobrego imienia zawodu.
        UBEZPIECZENIE :

POLISA OBOWI?ZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO?CI CYWILNEJ ZAWODOWEJ DORADCY PODATKOWEGO NR 23/3006677/2.
Ubezpieczyciel: Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Koasekuracja: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

 

 
 
©2006 Kancelaria Podatkowo-Obrachunkowa VERUS Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie GRONET.pl