USŁUGI

       SŁU?YMY WIEDZ? I DO?WIADCZENIEM
      W NAST?PUJ?CYCH   OBSZARACH:

DORADZTWO PODATKOWE:
- dokonywanie audytu ksiąg rachunkowych pod kątem przestrzegania przepisów prawa podatkowego i bilansowego
- udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązującego prawa podatkowego
- stała obsługa rozwiązań podatkowych
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej


POST?POWANIE PODATKOWE:
- reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi
- sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism z zakresu postępowania administracyjnego
- uczestnictwo w czasie czynnościach kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe i skarbowe

 PROWADZENIE KSI?GOWOśCI:
- ksiąg handlowych
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
- ewidencja ryczałtu
- ewidencja karty podatkowej
- prowadzenie innej ewidencji, w tym środków trwałych, VAT itp.


POWADZENIE KADR
- listy płac, kartoteki wynagrodzeń, akta osobowe
- PIT-11, PIT-8B, rozliczenia roczne PIT-40
- pomoc w sporządzaniu umów o pracę, umów zleceń, o dzieło
- przygotowanie świadectw pracy


ROZLICZENIA Z ZUS:
- zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
- prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- sporządzanie deklaracji ZUS

INNE USłUGI:
- sporządzanie wniosków kredytowych
- przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów
- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
- porady i opinie dla przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy

 URUCHAMIANIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ:
- wybór odpowiedniej formy prawnej i sposobu opodatkowania wykonywanej działalności dokonywanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
- rejestracja w Urzędzie Statystycznym (REGON)
- wniosek o nadanie NIP


LIKWIDACJA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ:
- analiza skutków likwidacji
- przeprowadzenie likwidacji
- sporządzanie deklaracji, zawiadomień do odpowiednich urzędów

 
 
©2006 Kancelaria Podatkowo-Obrachunkowa VERUS Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie GRONET.pl